×
Meniu

Regulament de bază

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL INSTITUŢIEI MEDICO-SANITARE PUBLICE

SPITALUL RAIONAL TELENEŞTI

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998, Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19 octombrie 2007, Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, alte acte normative în vigoare.
 2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Teleneşti în continuare (IMSP Spitalul) este persoană juridică din momentul adoptării Deciziei de fondare de către Fondator şi aprobării prezentului Regulament de către Ministerul Sănătăţii şi înregistrarea de stat la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat.
 3. Denumirea completă a instituţiei este Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Teleneşti.
 4. IMSP Spitalui Raional Teleneşti, IDNO 1003606150040.
 5. Capitalul social al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Teleneşti se constituie 0 (zero )lei;
 6. IMSP Spitalul Raional Teleneşti este o instituţie medico-sanitară publică ce beneficiază de toate drepturile ce decurg din calitatea de persoană juridică de drept public, gestionează mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional prin contul unic trezorerial, pentru restul mijloacelor finaciare are conturi proprii în bancă, inclusiv valutare, dispune de ştampilă şi formular cu siglă de antet.
 7. IMSP Spitalul Raional Teleneşti îşi desfăşoară activitatea sa necomercială (nelucrativă) pe principiul autofinanţării, de nonprofit, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
 8. IMSP Spitalul Raional Teleneşti activează pe teritoriul Republicii Moldova.
 9. Durata de activitate a IMSP Spitalul este nelimitată în timp.
 10. Sediul IMSP Spitalul Raional Teleneşti se află pe adresa: C Porumbescu N 8

Capitolul II

SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE

 1. Scopul principal al IMSP Spitalul Raional Teleneşti este fortificarea sănătăţii populaţiei Republicii Moldova prin organizarea şi asigurarea asistenţei medicale, bazate pe tehnologii medicale de performanţă şi prestarea serviciilor medicale cost-eficiente şi calitative.
 2. IMSP Spitalul Raional Teleneşti are următoarele obiective majore:
 3. a) sporirea accesibilităţii populaţiei la asistenţa medicală oportună;
 4. b) asigurarea asistenţei medicale specializate de ambulator şi spitaliceşti pentru cazurile medicale complexe ce nu pot fi rezolvate la nivel de asistenţă medicală primară;
 5. c) îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin creşterea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea drepturilor acestuia;
 6. d) asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale populaţiei şi interacţiunii cu toate instituţiile medico-sanitare din teritoriul deservit în vederea asigurării satisfacţiei pacientului pentru serviciile medicale acordate.
 7. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor menţionate IMSP Spitalul Raional Teleneşti este mandatat cu următoarele atribuţii funcţionale:

1) prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu contractele încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi cu actele normative în vigoare;

2) prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale facultative în conformitate cu clauzele contractuale şi prevederile legale;

3) prestarea de servicii medicale contra plată, în baza actelor normative în vigoare;

4) procurarea echipamentului, medicamentelor şi a consumabilelor necesare pentru prestarea serviciilor medicale, precum şi altor bunuri necesare pentru activitatea sa, cu respectarea procedurilor legale de achiziţii şi a prezentului Regulament;

5) darea în locaţiune a bunurilor şi încăperilor, trecerea la cheltuieli a mijloacelor fixe şi vânzarea mijloacelor fixe neutilizate în activitatea IMSP Spitalul Raional Teleneşti se efectuează cu acordul Fondatorului;

6) implementarea tehnologiilor performante orientate spre asigurarea securităţii pacientului şi a calităţii serviciilor medicale (utilizarea standardelor, ghidurilor de tratament şi protocoalelor clinice aprobate etc.);

7) colectarea datelor, crearea şi gestionarea eficientă a bazelor de date privind serviciile medicale prestate şi prezentarea în modul şi termenul stabilit a rapoartelor şi informaţiilor despre activitatea IMSP Spitalul Raional Teleneşti;

8) monitorizarea indicatorilor principali de sănătate şi prezentarea rapoartelor statistice medicale instituţiilor abilitate în modul şi termenele stabilite;

9) încheierea contractelor cu persoane terţe, cu prestatorii de servicii aferente activităţii de bază (spălătorii, alimentaţie, reţele de comunicaţii, de canalizare etc.);

10) conlucrarea cu alţi prestatori de servicii medicale, asigurarea integrităţii şi continuităţii tratamentului, respectarea principiului de etapizare a asistenţei medicale;

11) organizarea şi participarea la conferinţe tematice în domeniile de activitate;

12) organizează autoinstruirea, dezvoltarea profesională continuă a lucrătorilor medico-sanitari şi farmaceutici în instituţiile de profil;

13) este în drept să solicite informaţii de la alte instituţii medicale, referitor la starea sănătăţii pacientului, extrase din fişa medicală, rezultatelor de laborator şi a investigaţiilor efectuate în procesul acordării asistenţei medicale;

14) efectuarea altor activităţi permise de legislaţia în vigoare.

 1. IMSP Spitalul Raional Teleneşti prestează serviciile medicale de tipurile şi spectrul stipulate în Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare, aprobat de Ministerul Sănătăţii conform prevederilor art.4 alin.(5) al Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, în conformitate cu normativele de activitate (de personal, de paturi, norme alimentare etc.) şi cu tarifele stabilite de Ministerul Sănătăţii.

Capitolul III

ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE ADMINISTRARE

Secţiunea 1

Fondatorul

 1. Fondator al IMSP Spitalul Raional Teleneşti este Consiliul Raional Teleneşti, şi are următoarele competenţe:

1) adoptarea/propunerea pentru adoptare a deciziei de fondare, reorganizare sau lichidare a IMSP Spitalul Raional Teleneşti, conform legislaţiei în vigoare;

2) angajarea în bază de contract de management al instituţiei încheiat pe un termen de cinci ani şi eliberarea din funcţie a directorului IMSP Raional Teleneşti, selectat prin concurs organizat de Ministerul Sănătăţii. La expirarea termenului de cinci ani funcţia de director al IMSP Raional Teleneşti devine vacantă de drept. Orice prevederi contrare acestui subpunct sunt nule de drept;

3) încheierea şi desfacerea contractului de management al instituţiei cu directorul instituţiei, stabilirea şi evaluarea indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei, precum şi drepturilor salariale ale conducătorului în conformitate cu legislaţia în vigoare;

4) stabilirea performanţelor individuale şi drepturilor salariale ale vicedirectorilor instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;

5) aplicarea stimulărilor şi sancţiunilor disciplinare persoanelor cu funcţii de conducere angajate, conform prevederilor Codului muncii şi altor acte în vigoare;

6) aprobarea organigramei şi a statelor de personal ale IMSP Raional Teleneşti, conform normativelor aprobate de Ministerul Sănătăţii;

7) coordonarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) al instituţiei şi modificărilor la acesta;

8) transmiterea, în baza contractului de comodat, a bunurilor din administrarea Fondatorului în gestiunea economică a IMSP Raional Teleneşti;

9) aprobarea tranzacţiilor cu persoane terţe, a căror sumă depăşeşte 25% din suma mijloacelor financiare planificate pentru a fi acumulate de către IMSP Spitalul Raional Teleneşti pe parcursul anului curent de activitate;

10) aprobarea contractelor de locaţiune/comodat a bunurilor şi încăperilor, a trecerii la cheltuieli a mijloacelor fixe şi a vânzării mijloacelor fixe neutilizate în activitatea IMSP Spitalul Raional Teleneşti;

11) aprobarea, alocarea mijloacelor financiare bugetare pentru construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală a edificiilor, procurarea utilajului costisitor şi transportului sanitar;

12) aprobarea, cu acordul Ministerului Sănătăţii, creării şi lichidării filialelor IMSP Spitalul Raional Teleneşti şi aderării IMSP Spitalul Raional Teleneşti la uniuni sau asociaţii;

13) alocarea mijloacelor financiare pentru construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală a edificiilor, procurarea utilajului costisitor şi transportului sanitar;

14) controlul activităţilor curente ale IMSP Spitalul Raional Teleneşti, în probleme ce ţin de atribuţiile acestuia, inclusiv prin solicitarea de informaţii, acte, explicaţii, rapoarte de activitate etc.

 1. Deciziile Fondatorului, în probleme ce ţin de atribuţiile acestuia, sunt obligatorii pentru conducerea şi persoanele cu funcţii de răspundere ale instituţiei medico-sanitare publice.
 2. Fondatorul nu este în drept să ia decizii referitoare la activitatea IMSP Spitalul Raional Teleneşti, în afara atribuţiilor specificate la punctul 15.
 3. Ordinele şi deciziile Ministerului Sănătăţii, în problemele ce ţin de atribuţiile lui de organ central de specialitate, sunt obligatorii pentru Consiliul administrativ, conducerea şi alte persoane cu funcţii de răspundere ale IMSP Spitalul Raional Teleneşti.

Secţiunea 2

Consiliul administrativ

 1. Consiliul administrativ este organul de administrare şi supraveghere a activităţii IMSP Spitalul Raional Teleneşti.
 2. Consiliul administrativ este constituit de către Fondator pe un termen de 5 ani şi îşi exercită atribuţiile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
 3. Consiliul administrativ are următoarele atribuţii exclusive:

1) examinarea şi aprobarea planurilor de activitate al IMSP Spitalul Raional Teleneşti

2) examinarea şi aprobarea rapoartelor trimestriale şi anuale privind activitatea IMSP Spitalul Raional Teleneşti şi prezentarea lor pentru informare Fondatorului;

3) examinarea şi prezentarea pentru coordonare Fondatorului a devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi a modificărilor la acestea;

4) examinarea şi coordonarea statelor de personal, listelor de tarifare a salariaţilor IMSP Spitalul Raional Teleneşti ;

5) aprobarea planurilor de achiziţii a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor.

 1. Consiliul administrativ al IMSP Spitalul Raional Teleneşti este compus din 5 persoane, inclusiv:

1) reprezentantul Fondatorului (Preşedintele consiliului );

2) doi reprezentanţi ai colectivului de muncă, propuşi şi aleşi la adunarea generală a colectivului prin votul majorităţii celor prezenţi;

3) reprezentantul unei asociaţii nonguvernamentale din domeniul sănătăţii;

4) un funcţionar public din cadrul subdiviziunii de profil medical al fondatorului sau un specialist în domeniul ocrotirii sănătăţii numit de către Fondator suplimentar.

 1. Preşedintele consiliului convoacă şi conduce şedinţele Consiliului administrativ. În absenţa Preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt exercitate de vicepreşedinte.
 2. Şedinţele Consiliului administrativ pot fi ordinare şi extraordinare.
 3. Şedinţele ordinare ale Consiliului administrativ se ţin nu mai rar de o dată pe trimestru.
 4. Şedinţele extraordinare ale Consiliului administrativ se convoacă de către Preşedintele consiliului:

1) din iniţiativa acestuia;

2) la cererea a cel puţin 3 membri din Consiliul administrativ;

3) la cererea Fondatorului;

4) la cererea Directorului IMSP Spitalul Raional Teleneşti.

 1. Cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei Consiliul administrativ constituie trei persoane din membrii Consiliului.
 2. La şedinţele Consiliului administrativ fiecare membru deţine un vot. Nu se admite transmiterea votului de către un membru al Consiliului administrativ unui alt membru al consiliului sau altei persoane.
 3. Deciziile Consiliului administrativ se adoptă prin votul majoritar al membrilor consiliului prezenţi la şedinţă. În cazul parităţii de voturi, votul preşedintelui consiliului este decisiv.
 4. Deciziile Consiliului administrativ sunt semnate de preşedinte şi li se atribuie un număr din registrul consiliului.

Secţiunea 3

Directorul

 1. Directorul este persoana responsabilă şi abilitată cu dreptul de gestionare economică şi conducere operativă al IMSP Spitalul Raional Teleneşti.
 2. Directorul este numit în funcţie de către Fondator conform procedurii menţionate la punctul 15 subpunctul 2) al prezentului Regulament.
 3. Directorul IMSP Spitalul Raional Teleneşti are următoarele atribuţii:

1) reprezintă interesele IMSP Spitalul Raional Teleneşti, fără procură, în relaţiile cu persoane terţe;

2) asigură executarea actelor legislative şi normative în vigoare, a ordinelor şi deciziilor Fondatorului, Ministerului Sănătăţii şi ale Consiliului administrativ;

3) elaborează strategia de dezvoltare şi planurile anuale de activitate ale IMSP Spitalul Raional Teleneşti;

4) elaborează şi prezintă spre aprobare Fondatorului organigrama şi statele de personal ale IMSP Spitalul Raional Teleneşti, după coordonarea cu Consiliul administrativ;

5) elaborează rapoartele trimestriale şi anuale privind activitatea IMSP Spitalul Raional Teleneşti şi le prezintă pentru examinare şi aprobare Consiliului administrativ;

6) semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, gestionează mijloacele financiare ale IMSP Spitalul Raional Teleneşti;

7) deleagă în bază de procură, unele împuterniciri şi altor angajaţi ai instituţiei, conform obligaţiilor de funcţie stipulate în fişele de post;

8) încheie, modifică, suspendă, încetează rapoartele individuale de muncă cu vicedirectorii IMSP Spitalul Raional Teleneşti, cu respectarea procedurilor stabilite de Codul muncii;

9) încheie, modifică, suspendă, încetează contracte individuale de muncă cu angajaţii IMSP Spitalul Raional Teleneşti, cu respectarea procedurilor stabilite de Codul muncii;

10) aprobă devizul de venituri şi cheltuieli (busines-plan) şi modificările la acesta cu prezentarea spre examinare Consiliului administrativ;

11) prezintă Fondatorului propuneri privind reprofilarea, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică, trecerea la cheltuieli a bunurilor IMSP Spitalul Raional Teleneşti;

12) asigură folosirea eficientă a bunurilor IMSP Spitalul Raional Teleneşti;

13) poartă răspundere disciplinară, administrativă şi penală pentru încălcarea prevederilor actelor legislative şi normative în procesul gestionării activităţii economico-financiare şi operative al IMSP Spitalul Raional Teleneşti;

14) elaborează şi prezintă subiecte pentru examinarea acestora în şedinţele Consiliului Medical subdiviziunii de profil medical;

15) conduce sau deleagă conducerea vicedirectorului de profil şedinţele Consiliul Medical al IMSP Spitalul Raional Teleneşti;

16) emite ordine şi dispoziţii, în limita competenţei, obligatorii pentru toţi salariaţii IMSP Spitalul Raional Teleneşti.

 1. În caz de vacanţă a funcţiei de Director ori în alte cazuri, atribuţiile Directorului instituţiei stipulate în punctul 33 al prezentului Regulament, precum şi alte atribuţii şi împuterniciri ale conducătorului instituţiei prevăzute de legislaţie, pot fi delegate prin ordinul Fondatorului unei alte persoane.
 2. Directorul IMSP Spitalul Raional Teleneşti este supus evaluării anuale a performanţelor profesionale şi nivelului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei stabiliţi în sarcina acestuia în conformitate cu modalităţile de evaluare stabilite de către Ministerul Sănătăţii.

Secţiunea 4

Vicedirector

 1. Coordonarea activităţii de prestare a asistenţei medicale spitaliceşti şi specializate de ambulator este asigurată de către vicedirectorul IMSP Spitalul Raional Teleneşti.
 2. Vicedirectorul este numit în funcţie de către directorul IMSP Spitalul Raional Teleneşti, după coordonarea prealabilă cu Fondatorul, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
 3. La funcţia de vicedirector al IMSP Spitalul Raional Teleneşti poate fi numită persoana care are studii medicale superioare complete, aptă de muncă conform certificatului medical, fără antecedente penale, vechime de muncă în domeniu nu mai puţin de 5 ani.
 4. Vicedirectorul are în subordinea sa subdiviziuni structurale, inclusiv secţia consultativ-diagnostică, conform organigramei şi statelor de personal, atribuţiile cărora sunt stabilite în Regulamentele subdiviziunilor IMSP Spitalul Raional Teleneşti, şi contractele individuale de muncă, aprobate de Directorul IMSP Spitalul Raional Teleneşti.
 5. Vicedirectorul IMSP Spitalul Raional Teleneşti are următoarele atribuţii:

1) asigură organizarea şi coordonarea procesului diagnostic-curativ conform Protocoalelor Clinice Naţionale, standardelor normativelor şi a instrucţiunilor aprobate de Ministerul Sănătăţii;

2) organizează prestarea serviciilor medicale în volumul prevăzut de Programul Unic, conform contractului încheiat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în protocoalele şi ghidurile clinice de tratament aprobate de Ministerul Sănătăţii;

3) organizează efectuarea auditului medical intern conform metodologiei aprobate de Ministerul Sănătăţii şi întreprinde măsuri ce se impun, conform prevederilor legale;

4) este preşedintele consiliului calităţii, asigură elaborarea protocoalelor instituţionale şi implementarea acestora;

5) asigură colaborarea şi continuitatea funcţională a serviciilor de asistenţă medicală primară, de urgenţă prespitalicească, spitalicească şi specializată de ambulator etc., în conformitate cu actele normative în vigoare;

6) dirijează fluxul de pacienţi pentru a asigura accesul populaţiei la asistenţa medicală primară, spitalicească şi specializată de ambulator;

7) organizează coordonarea supravegherii maladiilor, în special celor cu impact sporit asupra indicatorilor sănătăţii publice, de către medicul de familie, în conformitate cu actele normative în vigoare;

8) organizează supravegherea maladiilor ce depăşesc competenţa medicului de familie, în conformitate cu actele normative în vigoare;

9) asigură activitatea organizatorico-metodică a medicilor specialişti de profil şi conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale;

10) asigură monitorizarea indicatorilor de activitate a subdiviziunilor curative şi întreprinde măsuri concrete pentru ameliorarea acestora;

11) evaluează calitatea asistenţei medicale prestate de către subdiviziunile spitaliceşti şi specializate de ambulator şi participă la asigurarea procesului de acreditare, la apărarea drepturilor pacienţilor şi lucrătorilor medicali;

12) contribuie la implementarea în practică a realizărilor ştiinţei medicale, inclusiv metodelor noi de diagnostic, profilaxie şi tratament, bazate pe tehnologii avansate;

13) organizează conferinţe, seminare în probleme actuale ale medicinii;

14) prezintă subiecte pentru discuţii la Consiliul Medical;

15) poartă răspundere disciplinară, administrativă şi penală pentru încălcarea prevederilor actelor legislative şi normative în limita competenţilor atribuite;

16) în lipsa Directorului îndeplineşte atribuţiile de conducător al IMSP Spitalul Raional Teleneşti fără remunerare suplimentară.

Capitolul IV

PATRIMONIUL ŞI ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

 1. Patrimoniul IMSP Spitalul Raional Teleneşti se formează din:

1) bunuri obţinute în proprietate sau procurate pe parcursul activităţii;

2) mijloacele financiare obţinute în urma prestării serviciilor medicale, inclusiv contra plată;

3) mijloacele bugetului de stat;

4) mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi asigurărilor facultative de sănătate;

5) credite bancare;

6) venituri obţinute din arendarea echipamentului şi încăperilor;

7) mijloacele provenite de la sponsori şi din fondurile de binefacere;

8) alte surse de venit permise de legislaţia în vigoare.

 1. Întreg patrimoniul IMSP Spitalul Raional Teleneşti este folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor stabilite în prezentul Regulament.
 2. Pentru gestionarea mijloacelor acumulate, IMSP Spitalul Raional Teleneşti deschide cel puţin două conturi:

1) cont trezorerial pentru mijloacele obţinute în urma acordării serviciilor medicale contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

2) cont bancar pentru mijloacele obţinute în urma prestării de servicii contra plată, inclusiv cele prestate peste volumul prevăzut de Programul Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

 1. IMSP Spitalul Raional Teleneşti planifică activitatea sa economico-financiară conform devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) separat pentru fiecare tip de asistenţă medicală contractată de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, astfel încât să asigure atingerea scopurilor prevăzute de prezentul Regulament şi dezvoltarea sa ulterioară.
 2. IMSP Spitalul Raional Teleneşti îşi desfăşoară activitatea economico-financiară pe cont propriu şi poartă responsabilitate patrimonială, în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare.
 3. Răspunderea IMSP Spitalul Raional Teleneşti faţă de terţi nu se răsfrânge asupra bunurilor primite de la Fondator în baza contractului de locaţiune/comodat.
 4. 47. Mijloacele financiare care, la sfîrşitul anului bugetar constituie depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor IMSP Spitalul Raional Teleneşti, se utilizează pentru atingerea scopurilor regulamentare ale instituţiei în anul următor de gestiune, în conformitate cu prevederile legale, fiind incluse în devizele de venituri şi cheltuieli (business-plan).
 5. IMSP Spitalul Raional Teleneşti ţine evidenţa contabilă în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate. Evidenţa statistică este întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare. Rapoartele financiare şi statistice se întocmesc şi se prezintă organelor abilitate, în modul şi termenele stabilite.
 6. Nerespectarea cerinţelor legate de rapoartele respective sau prezentarea întârziată a acestora atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.
 7. Remunerarea muncii se efectuează în baza actelor normative, care reglementează salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Capitolul V

CONTROLUL ACTIVITĂŢII

 1. Controlul corespunderii activităţii IMSP Spitalul Raional Teleneşti cu obiectivele prevăzute în prezentul Regulament se exercită de către Fondator şi Ministerul Sănătăţii.
 2. Pentru realizarea controlului activităţii IMSP Spitalul Raional Teleneşti, Fondatorul şi Ministerul Sănătăţii au dreptul să ceară toate documentele necesare, precum şi explicaţiile de rigoare de la persoanele împuternicite să conducă sau să reprezinte IMSP Spitalul Raional Teleneşti, precum şi de la alţi angajaţi ai instituţiei.
 3. În caz de depistare a încălcărilor în activitatea IMSP Spitalul Raional Teleneşti, Fondatorul şi Ministerul Sănătăţii sunt în drept să avertizeze şi să ia deciziile de rigoare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
 4. Avertizarea şi decizia va conţine motivele emiterii, cererea de înlăturare a încălcărilor comise sau de evitare a acestora pe viitor.
 5. Avertizarea şi decizia se comunică IMSP Spitalul Raional Teleneşti în formă scrisă cu indicarea termenului în care aceasta este obligată să comunice despre rezultatele examinării şi măsurilor întreprinse.
 6. Controlul respectării legislaţiei financiare şi fiscale se efectuează de către organele abilitate, companiile de audit şi de alte organe de stat în cazurile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
 7. Controlul utilizării mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi corespunderea volumului şi calităţii serviciilor medicale prestate persoanelor asigurate se efectuează de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în conformitate cu clauzele contractului încheiat între aceştia şi cu prevederile legale în vigoare.
 8. Exercitarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate a IMSP Spitalul Raional Teleneşti.

Capitolul VI

REORGANIZAREA ŞI DIZOLVAREA

 1. Decizia de reorganizare sau dizolvare a IMSP Spitalul Raional Teleneşti se adoptă de către Fondator, după coordonare cu Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în corespundere cu Nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare aprobat de Ministerul Sănătăţii.
 2. Procedura şi succesiunea de drept în cazul reorganizării IMSP Spitalul Raional Teleneşti se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 3. Persoanele juridice apărute în rezultatul reorganizării pot fi numai instituţii medico-sanitare publice sau întreprinderi municipale.
 4. Reorganizarea se consideră efectuată numai după aprobarea Regulamentelor instituţiilor medico-sanitare publice noi-apărute de către Ministerul Sănătăţii şi înregistrarea Regulamentelor respective în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 5. Dizolvarea IMSP Spitalul Raional Teleneşti are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Procedura de lichidare se efectuează în corespundere cu legislaţia în vigoare.

Capitolul VII

DISPOZIŢII FINALE

 1. Regulamentul IMSP Spitalul Raional Teleneşti este elaborat conform Regulamentului-cadru, se coordonează de către Consiliul Raional Teleneşti, se aprobă de către Ministerul Sănătăţii şi se înregistrează la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat.
 2. Modificările şi completările la prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării lor de către Ministerul Sănătăţii şi înregistrării în modul stabilit.

Ministerul Sănătăţii
Ordin nr.1086 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale prestatorilor de servicii de sănătate //Monitorul Oficial 85-91/593, 24.03.2017