×
Meniu

Regulament intern

 

I.PRINCIPII GENERALE

 1. Prezentul Regulament are scopul de a legifera, modalitatea realizării de către salariaţi a dreptului la muncă şi la protecţia muncii, la asistenţă şi protecţia socială.

Prezentele principii rees din activitatea unităţii, condiţiile de eficienţă, necesitatea respectării unei anumite ordini, a unor anumite reguli ce reglementează raporturile de muncă dintre angajator şi salariaţii IMSP Spitalul Raional Teleneşti, pentru atingerea unui scop comun-asigurarea asistenţei medicale a populaţiei, impunerea unui adevăr evident, valabil pentru orice activitate umană desfăşurată în colectiv.

 • Prezentul Regulament este un act juridic, elaborate în baza prevederilor –art. Art. Nr. 198,199 din Codul Muncii al RM, Convenţiei Colective (nivelul de ramură) şi contractului Colectiv de muncă.

 

 1. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
 1. Angajatorul poartă responsabilitate pentru asigurarea protecţiei muncii în unitate şi are următoarele obligaţii: (se enumără conform prevederilor art. 225 din Codul Muncii)

2.1 Organizarea securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuiază în conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

2.2 Asigurarea dreptului salariaţilor la o muncă care să corespundă cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;

2.3 Statul garantează salariaţilor apărarea dreptului acestora la o muncă care să corespundă cerinţelor de securitate în muncă;

2.4 Condiţiile de muncă stipulate în contractual individual de muncă trebuie să corespundă cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;

2.5 Pe parcursul sistării de către organele de stat de control a activităţii de muncă, prevăzută de contractual individual de muncă, ca rezultat al încălcării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă fără vina salariatului, acestuia I se menţine locul de muncă(funcţia) şi salariul mediu;

2.6 Dacă salariatul refuză să presteze munca în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţa ori sănătate sa, angajatorul este obligat să-i acorde salariatului, prin transfer sau permutare, alt lucru, corespunzător nivelului de pregătire profesională a salariatului, pînă la înlăturarea pricolului, cu menţinerea salariului de la locul precedent;

2.7 În cazul în care acordarea unei alte munci nu este posibilă, timpul staţionării salariatului pînă la înlăturarea pericolului pentru viaţa sau sănătatea sa se plăteşte de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare;

2.8 În cazul neasigurării salariatului, conform cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, cu echipament de protecţie individual şi colectivă, angajatorul nu are dreptul să ceară salariatului executarea obliaţiilopr de muncă şi este obligat să plătească staţionarea din această cauză;

2.9 Refuzul salariatului de a presta munca în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţa ori sănătatea sa din cauza nerespectării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă sau de a presta munca în condiţii grele, vătămătoare şi/sau  periculoase ce nu sînt prevăzute în contractual individual de muncă nu atrage răspunderea disciplinară;

2.9.1 În cazul vătămării sănătăţii salariatului în executarea obligaţiilor de muncă, prejudicial se compensează în conformitate cu legislaţia în vigoare;

2.9.2 Cercetarea accidentelor de muncă se face conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1361 din 22.12.2005.

2.9.3 Persoanele cu funcţii de răspundere şi salariaţii vinovaţi de încălcarea normelor de securitate şi sănătate în muncă poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă şi penală în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

 

III. INTERZICEREA DISCRIMINĂRII DUPĂ ORICARE CRITERII  A HĂRŢUIRII SEXUALE  ŞI A ORICĂREI FORME DE LEZARE A DEMNITĂŢII ÎN MUNCĂ

 1. În cadrul raproturilor de muncă acţionează principiul egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor. Orice discriminare, direct sau indirect, a salariatului pe criterii de sex, vîrstă, rasă, culoare a pielii, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, domiciliu, handicap, infectare cu HIV/SIDA, apartenenţă sau activitatea sindicală, precum şi pe alte criterii nelegate de calităţile sale profesionale, este interzisă.

3.1 Nu constituie discriminare stabilirea unor diferenţieri, excepţii, preferinţe sau drepturi ale salariaţilor, care sînt determinate de cerinţele specific unei munci, stabilite de legislaţia în vigoare, sau de grija deosebită a statului faţă de persoanele care necesită o protecţie social şi juridică sporită.

3.2 Se interzice orice formă de comportament fizic, verbal sau nonverbal de natură sexual, care lezează demnitatea persoanei ori crează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare

 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI
 2. Drepturile şi obligaţiile angajatorului se stabilesc în prezentul Regulamentul intern al unităţii ţinîndu-se cont de prevederile art. 10 din Codul Muncii.

4.1 Angajatorul are dreptul

a)să încheie, să modifice ,să suspende şi să desfacă contractile individuale de muncă cu salariaţii în modul şi condiţiile stabilite de prezentul Cod al muncii şi de alte acte normative;

 1. b) să ceară salariaţilor îndeplinireaobligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini gospodăreşti faţă de bunurile angajatorului;

c)să stimuleze salariaţii pentu munca eficientă şi conştiincioasă;

 1. d) să tragă salariaţii la răspundere disciplinară şi material în modul stabilit de prezentul Cod al Muncii şi de alte acte normative;
 2. f) să creeze patronate pentru reprezentarea şi apărarea intereselor sale şi să adere la ele;

4.2 Angajatorul este obligat

 1. a) să restecte legile şi alte acte normative, clauzele Contractului colectiv de muncă şi ale Convenţiilor collective, Contractulkui individual de muncă;
 2. b) să aprobe în prima lună de la începutul activităţii unităţii, iar în continuare-în prima lună a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale unităţii şi în termen de 2 luni de la data aprobării acestuia, să prezinte(în formă scrisă sau electronic), un exemplar al statelor de personal Inspecţiei teritoriale de muncă;
 3. c) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament tuturor persoanelor la angajare potrivit profesiei, la orientare şi formarea profesioanlă, la promovarea în serviciu, fără nici un fel de descriminare;
 4. d) să întreprindă măsuri de prevenire a hărţuirii sexual la locul de muncă, precum şi măsuri de prevenire a presecutării pentru depunere în organul competent al plîngerilor, privind discriminarea;
 5. e) să asigure condiţii egale, pentru femei şi bărbaţi, de îmbinare a obligaţiilor de serviciu cu cele familiale;
 6. f) să asigure respectarea demnităţii în muncă a salariaţilor;
 7. g) să aplice aceliaşi criterii de evaluare a calităţii muncii, de sancţionare şi de concediere.

 

 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE GENERALE ALE SALARIAŢILOR
 1. Drepturile şi obligaţiile salariatului se stabilesc în prezentul Regulamentul intern, ţinînduse cont de prevederile art. 9 din codul muncii şi specificul de activitate a unităţii.

5.1 Salariatrul are dreptul:

 1. a) la încheiera, să modificarea , suspendarea şi desfacerea contractului individual de muncă în modul şi condiţiile stabilite de prezentul Cod al munci
 2. b) la muncă, cnonform clauzelor CIM;
 3. c) la un loc de muncă,în condiţiile prevăzute de standartele de stat privind organizarea privind protecţia şi igiena muncii de contractual colectiv de muncă şi de convenţiile collective;
 4. d) la achitarea la timp şi integral a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu complexitatea,cantitatea şi calitatea lucrului efectuat;
 5. e) la odihnă,asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă,prin reducerea timpului de muncă pentru unele profesii şi categorii de salariaţi,prin acordarea zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare,a concediilor anuale plătite;
 6. f) la informare deplină şi veridică despre condiţiile de muncă şi cerinţile faţă de protecţia şi igiena muncii la locull de muncă;
 7. g) la adresare către angajator, patronate, sindicate, organelle administraţiei publice centrale şi locale, organelle de jurisdicţi a muncii,
 8. h) la formare profesională, reciclare şi perfecţionare, în conformitate cu prezentul Cod al munci şi alte acte normative;
 9. i) la libera asociere în sindicate, inclusiv la constituirea de organizaţii sindicale şi aderarea la acesteia pentru apărarea drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor sale legitime;
 10. j) la participare în administrarea unităţii , în conformitate cu prezentul Cod al munci şi cu Contractul colectiv de muncă;
 11. k) la purtare de negocieri colective şi înceere a Contractului colectiv de muncă şi a Convenţiilor collective prin reprezentanţii săi, la informare privind executarea Contractelor şi Convenţiilor respective;
 12. l) la apărare, prin metode neinterzise de lege, a derepturilor sale de muncă a libertăţilor şi intereselor sale legitime;
 13. m) la soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor collective de muncă, inclusiv dreptul la grevă, în modul stabilit de prezentul Cod al munci şi alte acte normative;
 14. n) la repararea prejudiciului material şi a celui cauzat în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de prezentul Cod al munci şi alte acte normative;
 15. o) la asigurarea socială şi medicală obligatorie în modul prevăzut de legislaţia în vigoare

 

5.2 Salariatul este obligat:

a)să-şi  îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute de contractual indinidual de muncă ;

 1. b) să îndeplinească normele de muncă stabilite ;
 2. c) să respecte cerinţele prezentului Regulamentului intern al instituţiei şi să poarte în permanenţă asupra sa permisul nominal de acces la locul de muncă, acordat ;
 3. d) să respecte dicciplina muncii;

d1) să manifeste un comportament nediscriminatoriu în raport cu ceilalţi salariaţi şi angajtorul;

d2) Să respecte dreptul la demnitate în muncă a celorlalţi salariaţi;

 1. e) să respecte cerinţele de protecţie şi igienă a muncii;
 2. f) să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi ale altor salariaţi;
 3. j) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemuijlocit despre orice situaţie care prezintă pericol pentru veaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimomiului angajatorului;
 4. h) să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligarorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în modul stabilit;
 5. i) să indeplinească alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, de Contractului colectiv de muncă şi de Convenţiile colective

 

 1. DISCIPLINA MUNCII ÎN IMSP SPITALUL RAIONAL TELENEŞTI
 1. Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor din IMSP Spitalul Raional Teleneşti de a se subordona unor reguli de comportare stabilite în conformitate cu Codul Muncii, cu prezentul Regulament intern, cu convenţiile colective, cu contractele colective şi cu cele individuale de muncă, precum şi cu alte acte normative la nivel de unitate.

6.1 Disciplina de muncă în IMSP  Spitalul Raional Teleneşti se asigură prin crearea de către angajator a condiţiilor economice, sociale, juridice şi organizatorice necesare prestării unei munci de înaltă productivitate, prin formarea unei atitudini conştiente faţă de muncă, prin aplicarea de stimulări şi recompense pentru munca conştiincioasă, precum şi de sancţiuni în caz de comitere a unor abateri disciplinare.

6.2 Pentru succese în muncă, angajatorul poate aplica stimulări sub formă de :

a)mulţumiri;

 1. b) premii;
 2. c) cadouri de preţ;
 3. d) diplome de onoare

6.3 Stmulările se aplică de către angajator după consultarea  reprezentanţilor salariaţilor;

6.4 Stmulările se consenmează într-un ordin (dispoziţie , decizie, hotărîre), se aduce la cunoştinţa colectivului de muncă şi se înscriu în carnetul de muncă al salariatului.

6.5 Salariaţilor care îşi îndeplinesc conştiincios şi eficient obligaţiiile de muncă li se acordă ,în mod prioritar, avantaje şi înlesniri în domeniul deservirii social-culturale, (bilete în instituţii balneosanatoriale, case de odihnă etc.). Aceşti salariaţi beneficiază, de asemenea, de dreptul  prioritar la avansare în serviciu.

 

VII. ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE POTRIVIT LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE

 1. Orice abatere de la prevederile legislaţiei în vigoare, prezentului Regulament intern, Contactului colectiv de muncă şi a Contractului individual de muncă precum şi încălcarea disciplinei de muncă

se consideră  abatere disciplinară.

7.1 Pentru încălcarea disciplinei de muncă angajatorul are dreptul să aplice  faţă de salariat următorele sancţiuni disciplinare:

a)avertismentul;

 1. b) mustrarea;
 2. c) mustrarea aspră;

d)concedierea (în temeiurile prevăzute de art 86 alin (1) lit g)-r) din Codul muncii)

7.2 Legislaţia în vigoare poate prevedea pentru unele categorii de salariaţi şi alte sancţiuni disciplinare.

7.3 Se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecunare pentru încălcarea disciplinei de muncă.

7.4 Pentru aceiaş  abatere disciplinară nu se poate aplica decît o singură  sancţiune.

7.5 La aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul trebuie să ţină cont de gravitatea abaterii disciplinare comise şi de alte circumstanţe objective.

 

VIII PROCEDURA DISCIPLINARĂ

 1. Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară în scris salariatului o explicaţie scrisă privind fapta comisă. Explicaţia privind fapta comisă poate fi prezentată de către salariat în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

8.1 Refuzul  salariatului de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salşariaţilor.

8.2 În funcţiie de gravitatea faptei comise de salariat, angajatorul este în drept să organizeze şi o anchetă de serviciu, a cărei durată nu poate depăşi o lună. În cadrzl anchetei, salariatul are dreprtul să-şi explice atitudinea şi să prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele şi justificările pe care le consideră necesare.

8.3 Termenele de aplicare a sancţiunilor disciplinare.

8.3.1 Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical.

8.3. 2 Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplică după expirarea a 6 luni din ziua comiterii abaterii disciplinare, iar în urma reviziei sau a controlului activităţii economic -financiare – după expirarea a 2 ani de la data comiterii. În termenele indicate nu se include durata desfăşurării procedurii penale.

8.3.3 Sancţiunea disciplinară se aplică prin Ordin (dispoziţie , decizie, hotărîre), în care se indică în mod obligatoriu:

 1. a) temeiurile de fapt şi de drept ale sancţiunii;
 2. b) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
 3. c) organul în care sancţiunea poate fi contestată.

8.3.4 Ordinul (dispoziţia , decizia, hotărîrea), de sancţionare , cu exepţia sancţiunii disciplinare  sub formă de concediere conform art 206, alin.(1) lit. d) din Codul muncii care se aplică cu respectarea art 81 alin (3) , se comunică salariatului , sub semnătură ,în termen de cel mult 5 zile lucrătore de la data emiterii, iar în cazul în care acesta activează într-o subdiviziune interioară  a unităţii (filială, serviciu desconcentrat etc.) aflate în ală localitate- în termen de cel mult 15 zile lucrătore şi produce efecte de la data comunicării.

8.3.5 Refuzul  salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea Ordinului se consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salşariaţilor.

8.3.6 Ordinul (dispoziţia , decizia, hotărîrea), de sancţionare poate fi cintestat de salariat în instanţa de judecată.

8.4 Termenul de validitate şi efectele  sancţiunilor disciplinare.

8.4.1. Termenul de validitate şi efectele  sancţiunilor disciplinare nu poate depăşi un an din ziua aplicării.

8.4.2.Dacă pe parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus unei noi sancţiuni disciplinare, se consideră că sancţiunea disciplinară nu i-a fost aplicată

8.4.3. Angajatorul care a aplicat sancţiunea  disciplinară, este în drept să revoce în decursul unui an din proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, la demersul reprezentenţilor salariaţilor sau al şefului nemijlocit al salariatului

8.4.4 În interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, salariatului ni i se pot aplica stimulări pentru succese în muncă.

 1. REGIMUL DE MUNCĂ ŞI DE ODIHNĂ
 1. Durata normală a timpului de muncă a personalul administrativ şi cel auxiliar din IMSP SR Teleneşti nu poate fi mai mare decît 40 ore pe săptămînă 8 ore in zi, pentru personalul medical este stabilit durata redusă a timpului de muncă – 35 ore pe săptămînă,7 ore în zi ţinîndu-se cont de prevederile legislaţiei în vigoare.

9.1 Săptămîna de muncă se stabileşte de 5 zile cu 2 zile de odihnă.

9.2 Începutul zilei de muncă ora 800.

9.3 Pauză pentru odihnă şi masă de la ora 1200 pînă la ora 1300.

9.4 Sfîrşitul zilei de muncă ora 1700– pentru personalul administrativ şi cel auxiliar şi

1600pentru personalul medical.

Pauza pentru odihnă şi masă nu se include în durata timpul de muncă.

9.5 Prin acordul dintre salariat şi angajator, pentru unele categorii de salariaţi se poate stabili un alt program zilnic de lucru decît cel general (Programe individuale de muncă, săptămîmîna de muncă comprimată din 4 zile sau 4 zile şi jumate cu condiţia ca durata  săptămînală a timpului de muncă să nu depăşească  durata maximă legală prevăzută la atr. 95 alin (2) CM)

9.6 Munca suplimentară de regulă nu se admite.

Angajarea la muncă suplimentară poate fi dispusă numai în cazurile prevăzute de lege (se va ţine cont de prev. art. 104,105,106 din codul muncii)

9.7 La solicitarea angajatorului, salariaţii pot presta muncă în afara orelor de program în limita a 120 ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale, cu acordul reprezentanţilor salariaţilor (organului sindical) această limită poate fi extinsă pîna la 240 ore.

9.8 Angajatorul este obligat sa ţină evidenţa exactă în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare.

9.9 Munca forţată (obligatorie) este interzisă.

9.10 Încălcarea termenilor stabilite de plată a salariului sau achitarea parţială a acestuia, se consideră muncă forţată.

9.11 Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii IMSP SR Teleneşti. Renunţarea totală sau parţială la concediu din partea salariatului este nulă.

9.12 Durata minimă a unui concediu anual de odihnă plătit se stabileşte (este) de 28 zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

9.13 Pentru salariaţii care activează în condiţii nocive de muncă pot fi stabilite concedii anuale suplimentare prin convenţiile colective, contractele colective şi individuale de muncă.

9.14 Prin Regulamentul intern mai pot fi stabilite concedii suplimentare pentru mamele cu mulţi copii.

9.15 Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor dupa expirarea a 6 luni de muncă la instituţia respectivă.

Salariaţilor transferaţi dintr-o altă unitate medicală  la IMSP SR Teleneşti, li se poate acorda concediul anual de odihnă şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă după transfer.

9.16 Concediul anual de odihnă pentru următorii ani de muncă, poate fi acordat salariatului în orice timp al anului, conform programului de acordare a concediilor anuale de odihnă.

9.17 Concediul de odihnă anual se acordă pentru anul calendaristic, iar programarea se face cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîşitul fiecărui an, de către angajator, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor.

9.18 Concediul anual de odihnă se acordă salariatului în baza unui ordin (dispoziţie,decizie,hotărîre). Despre data începerii concediului salariatului va fi prevenit cu cel puţin 2 săptămîni înainte. Concediul anual de odihnă poate fi acordat integral sau fracţionat în două părţi (în baza unei cereri scrise), dintre care una nu poate fi mai mică de 14 zile calendaristice.

9.19 Indemnizaţia de concediu se plateşte de către angajator cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecare în concediu.

9.20 Neacordarea concediului anual de odihnă timp de 2 ani consecutiv este interzis. Nu se admite înlocuirea concediului anual de odihnă nefolosit prin compensaţie bănească.

10.21 Rechemarea salariatului din concediu anual de odihnă plătit se face prin   ordin (dispoziţie,decizie,hotărîre) angajatorului, numai cu acordul în scris a salariatului şi numai pentru situaţii de serviciu neprevazute, care cer prezenţa acestuia la serviciu.

9.22   În caz de rechemare, salariatul nu este obligat sa restituie indemnizaţia pentru zilele nefolosite din concediu. Plata muncii salariatului rechemat se efectuiază în baze generale. Zilele nefolosite de concediu se acordă la încetarea situaţiei respective sau la acordul părţilor, printr-un ordin al angajatorului, ele fiind fără menţinerea salariului.

9.23 Femeilor salariate din  IMSP SR Teleneşti li se acordă concedii sociale conform legislaţiei in vigoare a R. Moldova.

9.24 Salariaţilor, din motive familiale sau din alte motive, în baza unei cereri scrise, cu acordul angajatorului, li se pot acorda concedii neplătite, prin emiterea unui ordin respectiv. Durata lor este de pînă la 120 zile calendaristice conform legislaţiei ori negociate prin contractul colectiv şi individual de muncă.

 1. PRINCIPII FINALE
 2. Prezentul regulament se aduce la cunoştinţă fiecărui salariat al IMSP SR Teleneşti contra semnătura, de către angajator şi are efecte juridice de la data semnării de către salariat.

3. Orice modificare sau completare a prezentului regulament se face cu respectarea art. 198 din Codul Muncii.