×
Meniu

Regulament intern

 

                                                                                                                                            APROBAT                                                                                                                                                                            Ordinul nr. 183 din 20 August 2021

Preşedintele Comitetului Sindical                                                                                    Director  IMSP SR Teleneşti

L.Grăjdeanu                                                                                                                           Alexei Bivol

REGULAMENTUL INTERN

al Instituției Medico Sanitare Publice Spitalul Raional Telenești

I.DISPOZIȚII  GENERALE

 1.  Prezentul Regulament intern al Instituției Medico Sanitare Publce Spitalul Raional Telenești (IMSP SR Telenești)  este un act juridic, la nivel de instituție, elaborat în baza prevederilor  art. 198, 199 din Codul Muncii, care conține prevederi referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, respectarea principiului nediscriminării, eliminarea hărțuirii sexuale și a oricărei forme de lezare a demnității în muncă, drepturile, obligațiile și raspunderea angajatorului și ale salariaților, disciplina muncii, abaterile disciplinare și sanctiunile aplicabile potrivit legislatiei în vigoare, procedura disciplinară, regimul de muncă și de odihna, alte reglementări privind raporturile de muncă în instituția publică.

1.2. Regulamentul intern al IMSP SR Telenești  nu poate cuprinde prevederi care contravin legislației în vigoare și clauzelor convențiilor colective. Prin regulamentul intern al IMSP SR Telenești nu se pot stabili limitări ale drepturilor individuale sau colective ale salariaților.

1.3. Regulamentul intern al Instituției Medico Sanitare Publice Spitalul Raional Telenești se  aduce la cunoștință salariaților de către conducătorul subdiviziunii în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării. Familiarizarea fiecărui salariat cu conținutul Regulamentului intern al IMSP SR Telenești se înfăptuiește prin studierea acestuia în mod individual, ori în cadrul ședințelor operative a subdiviziunilor iar  confirmarea familiarizării fiind operată prin depunerea semnăturii la lista salariaților familiarizați cu Regulamentul intern al Instituției Medico Sanitare  Publice Spitalul Raional Telenești.

Confirmarea familiarizării cu prezentul Regulament de catre salariații noi angajați în cadrul Instituției publice, se va efectua prin aplicarea semnăturii și data pe ultima pagină in partea de jos al Contractuluii individual de muncă, unde va fi dactilografiat: ”Cu Regulamentul intern al Instituției Medico Sanitare  Publice Spitalul Raional Telenești am luat cunoștință”.

1.4. Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe.

1.4.1. Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor individuale de muncă.

1.4.2. Salariații nu pot renunța la drepturile, ce le sunt recunoscute prin lege.

1.4.3. Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi este nulă.

1.4.4. Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, Angajatorul si salariații se vor informa și se vor consulta reciproc, în condițiile legii.

1.5. Prezentul Regulament se aplică tuturor salariaților angajați în temeiul Contractelor individuale de muncă (CIM)

1.5.1. Regulamentul intern al Instituției Medico – Sanitare  Publice Spitalul Raional Telenești  se păstrează la Serviciul  resurse umane din cadrul Instituției publice, respectiv cîte un eximplar se va afișa în toate subdiviziunile.

1.5.2.Regulamentul intern este publicat pe site-ul Instituției publice: www.srtelenești@ gov.md

1.5.3.Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozițiile Regulamentului intern, în măsura în care face dovadă încălcării unui drept al său.

1.6. Orice modificare sau completare al prezentului Regulament se înfăptuiește prin respectarea prevederilor art. 198 din Codul Muncii și se aduce la cunoștintă în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării modificarilor, cu familiarizarea fiecărui salariat în parte.

1.7. Regulamentul intern al Instituției publice are ca finalitate, asigurarea funcționării Instituției Medico  Sanitare  Publice Spitalul Raional Telenești în condițiile unui climat judicios, corect, demn și propice înaltei performanțe organizaționale și individuale ale salariaților, avînd la bază următoarele principii:

 1. a) libertatea muncii, incluzănd dreptul la muncă liber aleasă sau acceptată, dreptul dispunerii de capacitățile sale de muncă, dreptul alegerii profesiei și ocupației;
 2. b) interzicerea muncii forțate (obligatorii) și a discriminării în domeniul raporturilor de muncă;
 3. c) protecția împotriva șomajului și acordarea de asistentă la plasarea în campul muncii;
 4. d) asigurarea dreptului fiecărui salariat la condiții echitabile de muncă, inclusiv la condiții de muncă care corespund cerințelor securității și sănătății în muncă, și a dreptului la odihnă, inclusiv la reglementarea timpului de muncă, la acordarea concediului anual de odihnă, inclusiv celor suplimentare, a pauzelor de odihnă zilnice, a zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare;
 5. e) egalitatea în drepturi și în posibilități a salariaților;
 6. f) garantarea dreptului fiecărui salariat la achitarea la timp integrală și echitabilă a salariului, care ar asigura o existeță decentă salariatului și familiei lui;
 7. g) asigurarea egalității salariaților, fară nici o discriminare, la avansare în funcție, luând-se în considerare productivitatea muncii, calificarea și vechimea în muncă, în specialitate, precum și la formarea profesională, la perfecționare;
 8. h) asigurarea dreptului salariaților și angajatorului la asociere pentru apărarea drepturilor și intereselor lor, inclusiv a dreptului salariaților de a se asocia în sindicate și de a fi membri de sindicat și de a ieși din sindicate, dreptul salariaților la altă asociere neinterziză de actele normative în vigoare și a dreptului angajatorului de a se asocia în patronate și de a fi membri ai patronatului;
 9. i) asigurarea dreptului salariaților de a participa la administrarea Instituției publice în formele prevăzute de actele normative;
 10. j) îmbinarea reglementării de stat și a reglementării contractuale a raporturilor de muncă și a altor raporturi legate nemijlocit de acestea;
 11. k) obligativitatea reparării integrale de către angajator/salariat a prejudiciului material și a celui moral cauzate salariatului/angajatorului în legatură cu îndeplinirea obligațiilor de muncă;
 12. l) stabilirea garanțiilor de stat pentru asigurarea drepturilor salariaților și angajatorului, precum și exercitarea controlului asupra respectării lor;
 13. m) asigurarea dreptului fiecărui salariat la apărarea drepturilor și libertăților sale de muncă, inclusiv prin sesizarea organelor de supraveghere și control, a organelor de jurisdicție a muncii;
 14. n) asigurarea dreptului la soluționarea litigiilor individuale de muncă și a conflictelor colective de muncă, precum și a dreptului la grevă, în modul stabilit de Codul Muncii și de alte acte normative;
 15. o) obligația părților la contractele colective și individuale de muncă de a respecta clauzele contractuale, inclusiv dreptul angajatorului de a cere de la salariat îndeplinirea obligațiilor de muncă și manifestarea unei atitudini gospodărești fată de bunurile angajatorului și respectiv, dreptul salariatului de a cere de la angajator îndeplinirea obligațiilor fată de salariați, respectarea legislației muncii și a altor acte ce conțin norme ale dreptului muncii;
 16. p) asigurarea dreptului sindicatelor de a exercita controlul obștesc asupra respectării legislației muncii;
 17. r) asigurarea dreptului salariaților la apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale în perioada activității de muncă;
 18. s) garantarea dreptului la asigurarea socială și medicală obligatorie a salariaților.

1.8. Prevederile Regulamentului intern al Instituției Medico Sanitare  Publice Spitalul Raional Telenești  se extind asupra tuturor salariaților, indiferent de durata contractului individual de muncă, de categoria de salariați în care se încadrează, de funcția pe care o dețin, sau de poziția ierarhic ocupată, apartenență la sindicate ori alte organizații obștești.

1.9. Daca salariații IMSP Spitalul Raional Telenești  sunt detașați sau delegați (trimiși în deplasare de serviciu) la alte unitați (întreprinderi, instituții sau organizații), aceștia vor fi obligați să respecte atât prevederile Regulamentului în cauză, cât și pe cele stabilite prin Regulamentul intern al unitații în care sunt detașați sau delegați.

Salariații detașați sau delegatț ai unei alte unitați vor fi obligați să respecte normele stipulate  în prezentul Regulament.

 

 1. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
 2. Principale politicii de stat în domeniul securității și sanătății în muncă sunt:

– asigurarea priorității veții, integrității fizice și sănătății salariaților privind regimul de muncă și odihnă, prestarea muncii în condiții favorabile și în condiții nefavorabile , grele și deosebit de grele, acordarea concediului de odihnă annual plătit, asigurarea unui salariu minim pe economie și alte situații specifice ;

– emiterrea și aplicarea actelor normative privind securitatea și sanătatea în muncă;

– sprijinirea controlului obștesc asupra respectării drepturilor și intereselor legitime ale salariaților în domeniul securității  și sănătății în muncă;

– cercetarea, evidența și raportarea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;

-apărarea intereselor legitime ale salariaților care au avut de suferit în urma accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, precum și membrilor familiilor lor , prin asigurarea socială obligatorie a salariaților contra accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;

– pregătirea și instruirea în domeniul securității și sanătății în muncă e.t.c.

Realizarea politicii statului în domeniul securității și sanătății în muncă  se asigură prin acțiuni coordonate ale autorităților publice central și locale, ale patronatelor, sindicatelor, angajatorilor, reprezentanților salariaților .

2.1. Angajatorul poartă responsabilitate pentru asigurarea securității sanătății în muncă

în unitate şi are următoarele obligaţii: conform prevederilor  art. 225 din Codul

Muncii)

2.2. Organizarea securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuiază în conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr 186-XVII/ 2008;

2.3. Asigurarea dreptului salariaţilor la o muncă care să corespundă cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;

2.4. Statul garantează salariaţilor apărarea dreptului acestora la o muncă care să corespundă cerinţelor de securitate în muncă;

2.5. Condiţiile de muncă stipulate în contractual individual de muncă trebuie să corespundă cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;

2.6. Pe parcursul sistării de către organele de stat de control a activităţii de muncă, prevăzută de contractual individual de muncă, ca rezultat al încălcării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă fără vina salariatului, acestuia i se menţine locul de muncă(funcţia) şi salariul mediu;

2.7. Dacă salariatul refuză să presteze munca în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţa ori sănătate sa, angajatorul este obligat să-i acorde salariatului, prin transfer sau permutare, alt lucru, corespunzător nivelului de pregătire profesională a salariatului, pînă la înlăturarea pricolului, cu menţinerea salariului de la locul precedent;

2.8. În cazul în care acordarea unei alte munci nu este posibilă, timpul staţionării salariatului pînă la înlăturarea pericolului pentru viaţa sau sănătatea sa, se plăteşte de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare;

2.9. În cazul neasigurării salariatului, conform cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, cu echipament de protecţie individual şi colectivă, angajatorul nu are dreptul să ceară salariatului executarea obliaţiilopr de muncă şi este obligat să plătească staţionarea din această cauză;

2.10. Refuzul salariatului de a presta munca în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţă ori sănătatea sa din cauza nerespectării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă sau de a presta munca în condiţii grele, vătămătoare şi/sau  periculoase ce nu sînt prevăzute în contractual individual de muncă nu atrage  la răspundere disciplinară;

2.10.1. În cazul vătămării sănătăţii salariatului în executarea obligaţiilor de muncă, prejudiciul se compensează în conformitate cu legislaţia în vigoare;

2.10.2. Cercetarea accidentelor de muncă se face conform prevederilor Hotărîrii

Guvernului nr. 1361 din 22.12.2005.

2.11. In functie de natura activităților din cadrul IMSP Spitalul Raional Telenești

angajatorul este obligat:

 1. să evalueze riscurile profesionale, în special la alegerea echipamentelor de lucru și la

amenajarea locurilor de muncă;

 1. să asigure, ulterior evaluării riscurilor profesionale și în funcție de necesități, aplicarea

de către angajator a măsurilor de prevenire, precum și a metodelor de producție și de lucru care să ducă la îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătații angajaților și să fie integrate în toate activitățile IMSP Spitalul Raional Telenești  și la toate nivelurile;

 1. să ia în considerare capacitatea angajaților în ceea ce privește sănătatea și securitatea

acestora ori de câte ori le încredințează o sarcină;

 1. să se asigure că planificarea și întroducerea de noi tehnologii fac obiectul consultării

salariaților și (sau) a reprezentanților lor în ceea ce privește consecințele alegerii echipamentului, condițiilor de lucru și mediului de lucru asupra securității și sănătății salariaților;

 1. e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca în zonele de risc grav și specific sa poată

avea acces numai salariații care au primit instrucțiuni adecvate privind securitatea și

sănătatea în muncă.

În ce privește organizarea serviciilor de protecție și prevenire a riscurilor profesionale în

unitate, angajatorul va desemna unul sau mai mulți salariați care sa se ocupe de

activitațile de protecție și prevenire a riscurilor profesionale în unitate.

2.12.Angajații desemnați trebuie să aibă absolvite cursuri de instruire în domeniul

securității și sănătătii în muncă și să dispună de mijloacele necesare.

2.13. Angajatorul trebuie să ia atitudine corespunzătoare ca angajații desemnați sau

reprezentanții angajaților, să-și îndeplinească funcțiile în corespundere cu prevederile

Legii securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI/2008, să aibă acces la:

 1. evaluarea riscurilor profesionale și a măsurilor de protecție specificate la art. 13 lit. a)

și b) din Legea securității și sănătătii în muncă nr. 186-XVI/2008;

 1. evidenta și rapoartele prevazute la art. 13 lit. c) și d) din Legea securitații și sănătății în

muncă nr. 186-XVI/2008;

 1. informațiile privind măsurile de protecție și prevenire, precum și la informțiile

provenind de la inspectoratul teritorial de muncă

2.14. Instruirea salariaților constituie un instrument esențial pentru asigurarea securității

și sănătății în muncă.

În acest context, angajatorul trebuie să asigure condiții pentru ca fiecare salariat să

primească o instruire suficientă, adecvată, teoretică și practică în domeniul securițătii și

sănătății în muncă, în special sub formă de informații, instrucțiuni și (sau) legi:

 1. a) la angajare, care include instruirea întroductiv-generală și instruirea la locul de muncă;
 2. b) în cazul schimbării locului de muncă, transferului sau permutării;
 3. c) la întroducerea unui nou echipament de lucru sau la modificarea echipamentului de

lucru existent;

 1. d) la întroducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
 2. e) la executarea unor lucrări speciale.

2.14.1. Instruirea salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă trebuie sa fie:

 1. a) adaptată în funcție de evoluția riscurilor profesionale sau de apariția unor riscuri noi;
 2. b) periodică și pe masura necesității. Instruirea periodică a angajaților se va efectua la

intervale ce nu vor depăși 6 luni.

 1. c) instruirea salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă are loc în timpul

programului de lucru, în interiorul sau în afara  IMSP Spitalul Raional Telenești.

 1. d) costul instruirii este suportat de către angajator.
 2. e) instruirea Directorului, specialiștilor, salariaților desemnați și reprezentanților

salariaților se efectueaza îndată după numirea lor în funcțiile respective și periodic, cel

puțin o data în 36 de luni.

2.15. Fiecare salariat își va desfășura activitatea în conformitate cu pregătirea profesională

și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile de securitate și sănătăte în muncă primite din

partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau de îmbolnăvire

profesională nici propria persoană, nici pe alte persoane care ar putea fi afectate de

acțiunile sau de omisiunile lui în timpul lucrului.

2.16. Persoanele cu funcţii de răspundere şi salariaţii vinovaţi de încălcarea normelor de

securitate şi sănătate în muncă poartă răspundere materială, disciplinară, administrativă şi

penală în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

 

III. RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII, ELIMINAREA HĂRŢUIRII SEXUALE  ŞI A ORICĂREI FORME DE LEZARE A DEMNITĂŢII ÎN MUNCĂ

 

3.1 În cadrul raproturilor de muncă acţionează principiul egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor. Orice discriminare, directă sau indirectă, a salariatului pe criterii de sex, vîrstă, rasă, culoare a pielii, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, domiciliu, handicap, infectare cu HIV/SIDA, apartenenţă sau activitatea sindicală, precum şi pe alte criterii nelegate de calităţile sale profesionale, este interzisă.

3.2 Nu constituie discriminare stabilirea unor diferenţieri, excepţii, preferinţe sau drepturi ale salariaţilor, care sînt determinate de cerinţele specifice unei munci, stabilite de legislaţia în vigoare, sau de grija deosebită a statului faţă de persoanele care necesită o protecţie socială şi juridică sporită.

3.3 Se interzice orice formă de comportament fizic, verbal sau nonverbal de natură sexual, care lezează demnitatea persoanei ori crează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare.

3.4. Obligația de a demonstra lipsa intenției de discriminare directă sau indirectă față de persoana care se consideră discriminată – revine angajatorului.

3.5. Persoana care se consideră discriminată prin faptul că angajatorul a angajat, a promovat sau a acordat unei alte persoane facilități dupa criteriul de sex, vărstă, etnie, rasă, religie, opțiune politică, origine socială, domiciliu, dezabilitate, ori a comis alte acțiuni discriminatorii este în drept de a solicita prezentarea în scris a motivației deciziei.

3.6. Angajatorul este obligat să dea răspuns persoanei care se consideră discriminată în decursul a 30 de zile de la data depunerii cererii, în caz contrar, persoana este în drept să înaitieze o acțiune în instanța de judecată  conform legislatiei.

 

 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

 

4.1. Drepturile şi obligaţiile angajatorului se stabilesc în  prezentul Regulament intern al unităţii ţinîndu-se cont de prevederile art. 10 din Codul Muncii.

4.2. Angajatorul are următoarele drepturi:

a)să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă contractile individuale de muncă cu salariaţii în modul şi condiţiile stabilite de prezentul Cod al muncii şi de alte acte normative;

 1. b) să ceară salariaţilor îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini gospodăreşti faţă de bunurile angajatorului;

c)să stimuleze salariaţii pentu munca eficientă şi conştiincioasă;

 1. d) să tragă salariaţii la răspundere disciplinară şi materială în modul stabilit de prezentul Cod al Muncii şi de alte acte normative;
 2. e) să creeze patronate pentru reprezentarea şi apărarea intereselor sale şi să adere la ele;

4.3. Angajatorul este obligat:

 1. a) să restecte legile şi alte acte normative, clauzele Contractului colectiv de muncă şi ale Convenţiilor collective, Contractului individual de muncă;
 2. b) să aprobe în prima lună de la începutul activităţii unităţii, iar în continuare-în prima lună a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale Instituţiei;
 3. c) să acorde munca prevăzută în contractual individual de muncă și un permis nominal de acces la locul de muncă;
 4. d) să asigure salariaților condiții de muncă corespunzătoare cerințelor de securitate și sănătate în muncă;
 5. e) să asigure salariații cu utilaj, instrumente, programe(softuri), după caz și alte mijloace necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă;
 6. f) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament tuturor persoanelor la angajare potrivit profesiei, la orientare şi formarea profesioanlă, la promovarea în serviciu, fără nici un fel de descriminare;
 7. g) să aplice aceliaşi criterii de evaluare a calităţii muncii, de sancţionare şi de concediere;
 8. h) să întreprindă măsuri de prevenire a hărţuirii sexual la locul de muncă, precum şi măsuri de prevenire a presecutării pentru depunere în organul competent al plîngerilor, privind discriminarea;
 9. i) să asigure condiţii egale, pentru femei şi bărbaţi, de îmbinare a obligaţiilor de serviciu cu cele familiale;
 10. j) să asigure respectarea demnităţii în muncă a salariaţilor;
 11. k) să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală;
 12. l) să plătească integral salariul în termenele stabilite de Codul Muncii și de Contractul colectiv de muncă;
 13. m) să furnizeze reprezentanților salariaților informația completă și veridică necesară încheierii contractului colectiv de muncă și controlului obștesc asupra îndeplinirii lui;
 14. n) să îndeplinească la timp prescripțiile organelor de stat de supraveghere și control, să platească amenzile aplicate pentru încalcarea actelor legislative și alte acte normative ce contin norme ale dreptului muncii;
 15. o) să examineze sesizările salariaților și ale reprezentanților lor privind încălcările actelor legislative și ale altor acte normative ce conțin norme ale dreptului muncii, sa ia măsuri pentru înlăturarea lor, informand despre aceasta persoanele mentionate în termenele stabilite de lege;
 16. p) să creeze condiții pentru participarea salariaților la administrarea unitații în modul stabilit de Codul Muncii și de alte acte normative;
 17. q) să asigure salariaților condițiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor lor de muncă;
 18. r) să efectueze asigurarea socială și medicală obligatorie al salariaților în modul prevăzut de legislația în vigoare;
 19. s) să repare prejudiciul material și cel moral cauzat salariaților în legătură cu îndeplinirea obligațiilor de munca, în modul stabilit de Codul Muncii și de alte acte normative;
 20. t) să îndeplineasca alte obligații stabilite de Codul Muncii, de alte acte normative, de contractul colectiv de muncă,convențiile colective, de contractul individual de muncă.

 

 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE GENERALE ALE SALARIAŢILOR

 

 1. 5. Drepturile şi obligaţiile salariatului se stabilesc în prezentul Regulamentul intern, ţinînduse cont de prevederile art. 9 din Codul Muncii şi specificul de activitate a unităţii.

5.1 Salariatrul are dreptul:

 1. a) la încheiera, să modificarea, suspendarea şi desfacerea contractului individual de muncă în modul şi condiţiile stabilite de prezentul Cod al Muncii
 2. b) la muncă, cnonform clauzelor CIM;
 3. c) la un loc de muncă,în condiţiile prevăzute de standartele de stat privind organizarea privind protecţia şi igiena muncii de contractual colectiv de muncă şi de convenţiile collective;
 4. d) la achitarea la timp şi integral a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu complexitatea,cantitatea şi calitatea lucrului efectuat;
 5. e) la odihnă,asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă,prin reducerea timpului de muncă pentru unele profesii şi categorii de salariaţi, prin acordarea zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale plătite;
 6. f) la informare deplină şi veridică despre condiţiile de muncă şi cerinţile faţă de protecţia şi igiena muncii la locull de muncă;
 7. g) la adresare către angajator, patronate, sindicate, organelle administraţiei publice centrale şi locale, organelle de jurisdicţi a muncii,
 8. h) la formare profesională, specializare şi perfecţionare, în conformitate cu Codul Muncii şi alte acte normative;
 9. i) la libera asociere în sindicate, inclusiv la constituirea de organizaţii sindicale şi aderarea la acesteia pentru apărarea drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor sale legitime;
 10. j) la participare în administrarea unităţii, în conformitate cu Codul Muncii şi cu Contractul colectiv de muncă;
 11. k) la purtare de negocieri colective şi înceere a Contractului colectiv de muncă şi a Convenţiilor collective prin reprezentanţii săi, la informare privind executarea Contractelor şi Convenţiilor respective;
 12. l) la apărare, prin metode neinterzise de lege, a derepturilor sale de muncă a libertăţilor şi intereselor sale legitime;
 13. m) la soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor collective de muncă, inclusiv dreptul la grevă, în modul stabilit de prezentul Cod al muncii şi alte acte normative;
 14. n) la repararea prejudiciului material şi a celui cauzat în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de prezentul Cod al munci şi alte acte normative;
 15. o) la asigurarea socială şi medicală obligatorie în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.

6.2 Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin Codul Muncii. Orice înțelegere prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute sașariaților sau limitarea acestora, ete nulă.

5.2 Salariatul este obligat:

a)să-şi  îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute de contractual indinidual de muncă ;

 1. b) să îndeplinească normele de muncă stabilite, sa prezinte rapoarte de activitate, lămuriri, explicații la solicitarea conducătorului instituției ;
 2. c) să respecte cerinţele prezentului Regulament intern al instituţiei şi să poarte în permanenţă asupra sa permisul nominal de acces la locul de muncă acordat ;
 3. d) să respecte dicciplina muncii;

d1) să manifeste un comportament nediscriminatoriu în raport cu ceilalţi salariaţi şi  cu angajtorul;

d2) să respecte dreptul la demnitate în muncă a celorlalţi salariaţi și să mențină în colectiv o atmosferă psihologică favorabilă respectînd etica și deontologia relațiilor de serviciu;

d3) să respecte demnitatea functiei deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor IMSP Spitalul Raional Telenești;

d4) să respecte libertatea opiniilor și de a nu se lasa influențați de considerente personale sau de popularitate;

d5) să aibă o atitudine conciliantă în exprimarea opiniilor, întru evitarea generării conflictelor;

e)să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor, sa respecte principiul egalității prin:

promovarea unor soluții similare și identice raportate la aceeași categorie și condiții de fapt, sa elimine oricare formă de discriminare bazată pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, stare materială, sănătate, varstă, sex, erarhia funcției deținute etc;

 1. f) să nu aducă atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul IMSP Spitalul Raional Telenești, precum și persoanelor cu care întră în legătură exercitându-și funcția, prin: întrebuințarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieții private ale colegilor, altor persoane, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase, prin discriminare directă, indirectă, hărțuire, inclusiv hărtuire sexuală, discriminare multiplă;
 2. g) să nu solicite ori să accepte cadouri, favoruri, servicii, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de prietenie sau de alt fel, care le pot influența imparțialitatea, integritatea în exercitarea funcțiilor deținute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții;
 3. h) să respecte cerinţele de securitate şi sănătate în muncă;
 4. i) să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi ale altor salariaţi;
 5. j) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemuijlocit despre orice situaţie care prezintă pericol pentru veaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimomiului angajatorului;
 6. k) să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligarorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în modul stabilit;
 7. l) să indeplinească alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, de Contractului colectiv de muncă şi de Convenţiile collective;
 8. m) să îndeplinească conștiincios obligațiile sale funcționale/ fișa postului determinate prin contractul individual de muncă;
 9. n) să respecte prevederile Codului deontologic al lucrătorului medical și farmaceutic;
 10. o) în caz de imposibilitate a executării a careva obligațiuni, sarcini, imediat să prezinte angajatorului o notă sau documente explicative, dar să nu părăsească locul de muncă până la decizia conducătorului instituției;
 11. p) să informeze Angajatorul despre implicarea sa în careva dezbateri judiciare, legate de comiterea crimelor sau contravenții administrative;
 12. q) să asigure servicii de calitate, să dispună de un comportament demn și correct în cadrul relațiilor de serviciu, să aibă în permanență o ținută îngrijită și decentă ce nu va conține elemente ce nu corespund normelor etice sau care ar putea discredita reputația profesională și imaginea IMSP Spitalul Raional Telenești;
 13. r) să apere în mod loial prestigiul IMSP Spitalul Raional Telenești, precum și să se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale instituției publice;
 14. p) să reprezinte corespunzător IMSP Spitalul Raional Telenești, în bază de procură, în relațiile cu cetățenii, cu instituțiile publice și private, atât la locul de muncă, cât și în timpul deplasărilor în interes de serviciu în țară sau în străinătate;
 15. q) să asigure ocrotirea proprietății, transferate de către autoritatea administrației publice locale în gestiune economică, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționand în orice situație ca un bun proprietar, să ia masuri de utilizare raționala a mijloacelor financiare, să conserve și sa pastreze fondurile fixe și cele de inventar,salariații care gestionează bunuri materiale, valori bănești, obligatoriu vor încheia contracte de răspundere materială;
 16. r) să folosească timpul de lucru, precum și bunurile ce aparțin IMSP Spitalul Raional Telenești numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute, să folosească materialele, inventarul sau rechizitele căt mai eficient, să folosească mijloacele tehnice și informaționale din dotare în interesul IMSP Spitalul Raional Telenești, luand măsurile corespunzătoare pentru asigurarea confidențialității informațiilor prelucrate;
 17. s) să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care le revin, folosirea utilă și eficientă a banilor IMSP Spitalul Raional Telenești, în conformitate cu prevederile legale;
 18. t) să înștiințeze Directorul/ conducătorul instituției, să propună măsuri, după caz, de îndată ce a luat cunoștință de existența unor nereguli, abateri, accidente de muncă, incendii, sustrageri, degradări sau în orice alte situații asemănătoare;
 19. u) să implementeze și să aplice la termenele stabilite prelucrarea datelor și documentelor specifice activității proprii prin programele informationale/baze de date adoptate în IMSP Spitalul Raional Telenești;
 20. v) să urmarească și să cunoască permanent modificările legislative care reglementează domeniul de activitate propriu, fiind raspunzător pentru toate consecințele care apar datorită aplicării necorespunzatoare sau a neaplicării unor prevederi legale în activitatea pe care o desfașoara;
 21. w) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu și să prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare după reluarea activității de muncă, documente care justifică absența motivată de la serviciu;
 22. x) să asigure ocrotirea proprietății, transferate de către autoritatea administrației publice locale în gestiune economică, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționand în orice situație ca un bun proprietar, să ia masuri de utilizare raționala a mijloacelor financiare, să conserve și sa pastreze fondurile fixe și cele de inventar,salariații care gestionează bunuri materiale, valori bănești, obligatoriu vor încheia contracte de răspundere materială;
 23. y) să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând IMSP Spitalul Raional Telenești numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute, să folosească materialele, inventarul sau rechizitele căt mai eficient, să folosească mijloacele tehnice și informaționale din dotare în interesul IMSP Spitalul Raional Telenești, luand măsurile corespunzătoare pentru asigurarea confidențialității informațiilor prelucrate;
 24. z) să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care le revin, folosirea utilă și eficientă a banilor IMSP Spitalul Raional Telenești, în conformitate cu prevederile legale;

5.4. Salariaților le este interzis:

 1. a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea IMSP Spitalul Raional Telenești, cu politicile și strategiile acestuia sau cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
 2. b) să facă aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care are calitate de parte;
 3. c) să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte conditii decît cele prevazute de lege;
 4. d) să dezvăluie fapte, informații sau conținutul documentelor de care ia cunoștintă în exercitarea funcției, cu excepția informațiilor de interes public;
 5. e) să dezvaluie informațiile la care are acces în exercitarea funcției, dacă aceasta dezvaluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile IMSP Spitalul Raional Telenești;
 6. f) sa aducă atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor cu care întră în legatură în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieții private, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

Dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanților unei autorități sau instituții publice/private, salariaților IMSP Spitalul raional Telenești este permisă numai cu acordul Directorului.

 

 1. DISCIPLINA MUNCII
 2. Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor din IMSP Spitalul Raional Teleneşti de a se subordona unor reguli de comportare stabilite în conformitate cu Codul Muncii, cu prezentul Regulament intern, cu convenţiile colective, cu contractele colective şi cu cele individuale de muncă, precum şi cu alte acte normative la nivel de unitate.

6.1 Disciplina de muncă în IMSP  Spitalul Raional Teleneşti se asigură prin crearea de către angajator a condiţiilor economice, sociale, juridice şi organizatorice necesare prestării unei munci de înaltă productivitate, prin formarea unei atitudini conştiente faţă de muncă, prin aplicarea de stimulări şi recompense pentru munca conştiincioasă, precum şi de sancţiuni în caz de comitere a unor abateri disciplinare.

6.2 Pentru succese în muncă, angajatorul poate aplica stimulări sub formă de :

a)mulţumiri;

 1. b) premii;
 2. c) cadouri de preţ;
 3. d) diplome de onoare

6.3 Stmulările se aplică de către angajator după consultarea  reprezentanţilor salariaţilor;

6.4 Stmulările se consenmează într-un ordin (dispoziţie , decizie, hotărîre), se aduce la cunoştinţa colectivului de muncă şi se înscriu în carnetul de muncă al salariatului.

6.5 Salariaţilor care îşi îndeplinesc conştiincios şi eficient obligaţiiile de muncă li se acordă în mod prioritar, avantaje şi înlesniri în domeniul deservirii social-culturale, (bilete în instituţii balneosanatoriale, case de odihnă etc.). Aceşti salariaţi beneficiază, de asemenea, de dreptul  prioritar la avansare în serviciu.

 

VII. ABATERILE DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APLICABILE POTRIVIT LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE

 

 1. Orice abatere de la prevederile legislaţiei în vigoare, prezentului Regulament intern, Contactului colectiv de muncă şi a Contractului individual de muncă precum şi încălcarea disciplinei de muncă se consideră  abatere disciplinară.

7.1 Pentru încălcarea disciplinei de muncă angajatorul are dreptul să aplice  faţă de salariat următorele sancţiuni disciplinare:

a)avertismentul;

 1. b) mustrarea;
 2. c) mustrarea aspră;
 3. d) concedierea (în temeiurile prevăzute de art 86 alin (1) lit g)-r) din Codul muncii)

7.2 Legislaţia în vigoare poate prevedea pentru unele categorii de salariaţi şi alte sancţiuni disciplinare.

7.3 Se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecunare pentru încălcarea disciplinei de muncă.

7.4 Pentru aceiaş  abatere disciplinară nu se poate aplica decît o singură  sancţiune, ca exepție, în cazul în care după aplicarea sancțiunii disciplinare salariatul refuză în continuare îndeplinirea obligațiunilor de muncă se va aplica sancțiune pentru neîndeplinirea obligațiilor de muncă și concedierea salariatului.

7.5 La aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul trebuie să ţină cont de gravitatea abaterii disciplinare comise şi de alte circumstanţe objective.

7.6 Constituie abatere disciplinară și se sanctioneaza conform procedurii disciplinare stabilite de Codul Muncii și de prezentul Regulament, următoarele fapte, după cum urmează:

 1. a) încetarea nejustificată a muncii;
 2. b) scoaterea de bunuri materiale aflate în patrimoniul IMSP Spitalul Raional Telenești, fară motive legale, inclusiv înstrainarea acestora sau utilizarea lor în scopuri personale;
 3. c) încălcarea programului de muncă, prezența la lucru după orele 8:00 și plecarea pănă la finisarea programului stabilit.
 4. d) executarea de lucrări străine și în detrimentul intereselor IMSP Spitalul Raional Telenești în timpul orelor de muncă,inclusiv după orele de program pe teritoriul sau în imobilile instituției publice;
 5. e) transmiterea către persoane fizice sau juridice a unor date sau informații care nu sunt de interes public și nu au legătură cu respectivele persoane; date personale ale altor salariati, fără acordul acestora e.t.c
 6. f) desfășurarea de activităti ca salariați, administratori sau prestatori de servicii la alte persoane fizice sau juridice, în timpul programului de muncă;
 7. g) oferirea și (sau) solicitarea, primirea ilicita de bani sau de alte foloase, legate de activitatea de salariat în cadrul IMSP Spitalul Raional Telenești.
 8. h) absența nemotivată de la lucru mai mult de 4 ore consecutive în ziua respectivă se va aplica sancțiunea disciplinară cea mai aspră-
 9. i) simularea de boală, probată în modul stabilit;
 10. j) prezența la locul de muncă sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor narcotice sau toxice care afectează judecata, coordonarea sau viteza de reactie și afectează capacitatea salariatului de a presta munca la capacitate normală;
 11. k) refuzul de a trece controlul medical prevazut de lege sau solicitat de Director.
 12. I) nerespectarea, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a termenelor de soluționare a petițiilor, a termenelor stabilite prin actele interne t.c
 13. m) distrugerea intenționată a actelor interne, sau alte documente prezentate salariatului pentru a face cunoștință;
 14. n) refuzul de exectare a ordinelor interne;
 15. o) consumarea băuturilor alcoolice la locul de muncă,clădiri, blocuri,inclusiv pe teritoriul IMSP Spitalul Raional Telenești.

p)Întărzieri frecvente la serviciu, inclusiv părăsirea locului de muncă fără acordul Directorului.                                                                                                                                     r) fumatul la locul de muncă, în clădiri, blocuri, inclusiv pe teritoriul IMSP Spitalul Raional Teleneși.                                                                                                                                          s) ridicarea vocii, adresări calamnioase, jignitoare la adresa colegilor de serviciu, terțelor persoane, Directorului.                                                                                                             t) Încălcarea codului deontologic al lucrătorului medical și farmaceutic.

 1. u) atac la demnitatea și reputația profesională a salariatului, conducătorului.
 2. v) refuzul nemotivat de a face cunoștință cu orinele la nivel de unitate;
 3. x) refuzul nemotivat de a semna contracte de răspundere materială.

7.6  de la punctul 7.5 din pezentul Regulament sunt enumărate cu titlu demonstrativ, constituind abatere disciplinară și organele de aplicare a sancțiunilor disciplinarese reglementează în conformitate cu art. 206-211 al Codului Muncii și de prezentul Regulament.

7.7 Pentru cercetarea circumstanțelor de fapt și de drept referitor la abaterile disciplinare se instituie Comisia de disciplină, componența nominală care se aprobă prin ordinul directorului.

7.8 Comisia de disciplină va activa în baza unui Regulament aprobat prin ordinul directorului.

 

 VIII PROCEDURA DISCIPLINARĂ

 

 1. Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară în scris salariatului o explicaţie scrisă privind fapta comisă. Explicaţia privind fapta comisă poate fi prezentată de către salariat în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

8.1 Refuzul  salariatului de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salşariaţilor.

8.2 În funcţiie de gravitatea faptei comise de salariat, angajatorul este în drept să organizeze şi o anchetă de serviciu, a cărei durată nu poate depăşi o lună. În cadrzl anchetei, salariatul are dreprtul să-şi explice atitudinea şi să prezinte persoanei abilitate toate probele şi justificările pe care le consideră necesare, cu efectuarea anchetei.

8.3 Termenele de aplicare a sancţiunilor disciplinare.

8.3.1 Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical.

8.3. 2 Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplică după expirarea a 6 luni din ziua comiterii abaterii disciplinare, iar în urma reviziei sau a controlului activităţii economic -financiare – după expirarea a 2 ani de la data comiterii. În termenele indicate nu se include durata desfăşurării procedurii penale.

8.3.3 Sancţiunea disciplinară se aplică prin Ordin (dispoziţie , decizie, hotărîre), în care se indică în mod obligatoriu:

 1. a) temeiurile de fapt şi de drept ale sancţiunii;
 2. b) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
 3. c) organul în care sancţiunea poate fi contestată.

8.3.4 Ordinul (dispoziţia , decizia, hotărîrea), de sancţionare , cu exepţia sancţiunii disciplinare  sub formă de concediere conform art 206, alin.(1) lit. d) din Codul muncii care se aplică cu respectarea art. 81 alin. (3) , se comunică salariatului , sub semnătură ,în termen de cel mult 5 zile lucrătore de la data emiterii, iar în cazul în care acesta activează într-o subdiviziune interioară  a unităţii (filială, serviciu desconcentrat etc.) aflate în ală localitate- în termen de cel mult 15 zile lucrătore şi produce efecte de la data comunicării.

8.3.5 Refuzul  salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea Ordinului se consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salşariaţilor.

8.3.6 Ordinul (dispoziţia , decizia, hotărîrea), de sancţionare poate fi cintestat de salariat în instanţa de judecată.

8.4 Termenul de validitate şi efectele  sancţiunilor disciplinare.                                               8.4.1. Termenul de validitate şi efectele  sancţiunilor disciplinare nu poate depăşi un an din ziua aplicării.                                                                                                                            8.4.2.Dacă pe parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus unei noi sancţiuni disciplinare, se consideră că sancţiunea disciplinară nu i-a fost aplicată;                                             8.4.3. Angajatorul care a aplicat sancţiunea  disciplinară, este în drept să revoce în decursul unui an din proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, la demersul reprezentenţilor salariaţilor sau al şefului nemijlocit al salariatului                                                                                  8.4.4 În interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, salariatului ni i se pot aplica stimulări pentru succese în muncă.

 1. REGIMUL DE MUNCĂ ŞI DE ODIHNĂ

 

 1. Durata normală a timpului de muncă a personalului administrativ şi cel auxiliar din IMSP SR Teleneşti nu poate fi mai mare decît 40 ore pe săptămînă 8 ore in zi, pentru personalul medical este stabilit durata redusă a timpului de muncă – 35 ore pe săptămînă,7 ore în zi ţinîndu-se cont de prevederile legislaţiei în vigoare.

9.1. Săptămîna de muncă se stabileşte de 5 zile cu 2 zile de odihnă.

9.2. Începutul zilei de muncă ora 800.

9.3. Pauză pentru odihnă şi masă de la ora 1200 pînă la ora 1300,  pentru personalul administrativ și cel auxiliar și personalul medical ce acordă asistență medicală spitalicească, pentru personalul medical din  Secția Asistență Medicală Specializată  de Ambulator pauză pentru odihnă şi masă este 30 minute de la ora 1300 pînă la ora1330.

9.4. Sfîrşitul zilei de muncă ora 1700,  pentru personalul administrativ şi cel auxiliar şi

1600 pentru personalul medical al asistenței medicale spitalicești, 1530 pentru personalul medical din secția Asistență Medicală Specializată de Ambulator.

Pauza pentru odihnă şi masă nu se include în durata timpul de muncă.

9.5. Repartizarea timpului de muncă se poate realiza și în cadrul unei săptămâni de lucru comprimată din 4 zile sau 4 zile şi jumate cu condiţia că durata  săptămânală a timpului de muncă să nu depăşească  durata maximă legală prevăzută la atr. 95 alin (2) CM.

9.6.Conform art 1001 al Codului Muncii al R. Moldova angajatorul de comun acord cu salariatul la solicitarea acestuia stabilește  programe individuale de muncă cu programe flexibile de muncă inclusiv munca la domiciliu și munca la distanță care presupune un mod diferit de organizare a timpului de muncă față de regimul de muncă stabilit în cadrul unității.

9.7. Programul flexibil de muncă, munca la domiciliu și munca la distanță se instituie în baza acordului dintre părți prin CIM , cu monitorizarea de către angajator a timpului zilnic de muncă al salariatului.

9.8. Condițiile de activitate în cadrul programului flexibil de muncă se stabilesc în contractul individual de muncă. Durata zilnică a timpului de muncă poate fi împărțită în două perioade : o perioadă flexibilă , în care salariatul se află la locul de muncă, și o perioadă variabilă, în care salariatul își alege orele de sosire și de plecare.

9.9. Munca suplimentară de regulă nu se admite.

Angajarea la muncă suplimentară poate fi dispusă numai în cazurile prevăzute de lege (se va ţine cont de prev. art. 104,105,106 din codul muncii)

9.8. La solicitarea angajatorului, salariaţii pot presta muncă în afara orelor de program în limita a 120 ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale, cu acordul reprezentanţilor salariaţilor (organului sindical) această limită poate fi extinsă pîna la 240 ore.

9.10. Angajatorul este obligat sa ţină evidenţa exactă în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare.

9.11.Munca forţată (obligatorie) este interzisă.

9.12.Încălcarea termenilor stabilite de plată a salariului sau achitarea parţială a acestuia, se consideră muncă forţată.

9.13Munca în zilele de repaus este interzisă. Ca exepție salariații pot fi atrași la munca în zilele de repaus în strictă conformitate cu prevederile art. 49 alin (2) și 104 din Codul Muncii.

9.14 Zilele de sărbătoare nelucrătoare cu plata salariului mediu sunt stabilite conform art. 111 al Codului Muncii.

9.15.Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii IMSP SR Teleneşti. Renunţarea totală sau parţială la concediu din partea salariatului este nulă.

9.16. Durata minimă a unui concediu anual de odihnă plătit se stabileşte (este) de 28 zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

9.17. Pentru salariaţii care activează în condiţii nocive de muncă pot fi stabilite concedii anuale suplimentare prin convenţiile colective, contractele colective şi individuale de muncă.

9.18. Prin Regulamentul intern mai pot fi stabilite concedii suplimentare pentru mamele cu mulţi copii.

9.17. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor dupa expirarea a 6 luni de muncă la instituţia respectivă.Salariaţilor transferaţi dintr-o altă unitate medicală  la IMSP SR Teleneşti, li se poate acorda concediul anual de odihnă şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă după transfer.

9.18. Concediul anual de odihnă pentru următorii ani de muncă, poate fi acordat salariatului în orice timp al anului, conform programului de acordare a concediilor anuale de odihnă.

9.19. Concediul de odihnă anual se acordă pentru anul calendaristic, iar programarea se face cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîşitul fiecărui an, de către angajator, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor.

9.20. Concediul anual de odihnă se acordă salariatului în baza unui ordin ordin dispoziţie,decizie,hotărîre. Despre data începerii concediului salariatului va fi prevenit cu cel puţin 2 săptămîni înainte. Concediul anual de odihnă poate fi acordat integral sau fracţionat în două părţi (în baza unei cereri scrise), dintre care una nu poate fi mai mică de 14 zile calendaristice.                                                                                                                      9.21. Indemnizaţia de concediu se plateşte de către angajator cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de plecare în concediu.                                                                                                  9.22. Neacordarea concediului anual de odihnă timp de 2 ani consecutiv este interzis. Nu se admite înlocuirea concediului anual de odihnă nefolosit prin compensaţie bănească.

9.23 Rechemarea salariatului din concediu anual de odihnă plătit se face prin   ordin (dispoziţie,decizie,hotărîre) angajatorului, numai cu acordul în scris a salariatului şi numai pentru situaţii de serviciu neprevazute, care cer prezenţa acestuia la serviciu.

9.24.   În caz de rechemare, salariatul nu este obligat sa restituie indemnizaţia pentru zilele nefolosite din concediu. Plata muncii salariatului rechemat se efectuiază în baze generale. Zilele nefolosite de concediu se acordă la încetarea situaţiei respective sau la acordul părţilor, printr-un ordin al angajatorului, ele fiind fără menţinerea salariului.

9.25. Concediile de odihnă anuale suplimentare se acordă salariaților în conformitate cu art. 121 din Codul Muncii , Convenției colective nivel de ramură, Contractului colectiv de muncă și prezentului Regulament.

9.26. La prezentarea actelor justificative, salariații beneficiază de concediu suplimentar platit, din motive familiale, exprimat în zile lucrătoare consecutive, dupa cum urmeaza:

 1. a) căsătoria salariatului – 3 zile;
 2. b) căsătoria copilului salariatului – 1zile;
 3. c) nașterea ori înfierea copilului – 1 (una) zi;

d). decesul părinților și socrilor, sotului sau sotiei, copilului – 3 zile;

 1. e) decesul altor rude apropiate (frații și surorile; bunicii, atat din partea tatalui, cat și din partea mamei; unchii și matușile) – 1 zi;
 2. f) mamelor care au copii în clasele I și II – 1(una) zi la începutul anului școlar; iar pentru clasele IX, XII, 1(una) zi la sfârșitul anului școlar;
 3. g) trecerea la alt loc de muncăîn altă localitate – 1 (una) zi;

9.26.1 Concediul suplimentar plătit din motive familiare se acordă la momentul producerii evenimentului. În cazul în care evenimentul respectiv va coincide cu concediul anual, concediu medical, concediu de studii, concediul fără plată zilele respective nu se vor acorda.

9.27. Procedura de acordare a concediilor sociale se reglementeaza în conformitate cu Capitolul IV art.123,124,1241, 125,126, 127 al Codului Muncii.

9.28. Salariaţilor, din motive familiale sau din alte motive, în baza unei cereri scrise, cu acordul angajatorului, li se pot acorda concedii neplătite, prin emiterea unui ordin respectiv. Durata lor este de pînă la 120 zile calendaristice conform legislaţiei ori negociate prin contractul colectiv şi individual de muncă.

 

 1. PRINCIPII FINALE
 2. Prezentul regulament întră în vigoare din data aprobării prin Ordinul directorului

10.1 Prezentul regulament se aduce la cunoştinţă tuturor salariaților din IMSP SR Teleneşti contra semnătura, de către angajator şi are efecte juridice de la data semnării de către salariat.

10.2. Subiectele nereglementate de prezentul Regulament sunt reglementate de Codul Muncii și legislatia in vigoare.

10.3. Prezentul Regulament poate fi modificat/completat prin ordinul Directorului în conformitate cu prevederile art. 198-199 al Codului Muncii.

10.4. Incălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage dupa sine aplicarea sancțiunilor disciplinare conform art. 206-211 al Codului Muncii și  prezentului Regulament.

10.5. Controlul respectarii prezentului Regulament se atribuie conducătorilor subdiviziunilor IMSP Spitalul Raional Telenești, serviciului resurse umane, comisiei disciplinare, comisiei de etică.

 

Elaborat:

Șef Serviciu Resurse Umane                                                           Cocalea Svetlana